Meikiyo Aikido Dojo

Stage Pro Hosokawa 10-11 giugno 2017

Foto di Massimiliano de Mio