Meikiyo Aikido Dojo

Stage Pro Hosokawa 15-16 giugno 2019

Foto di Massimiliano de Mio